សាលាត្រាជូ

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិមានសមាសភាពដូចខាងក្រោមនេះ៖

ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ
President of Executive Committee

លោក ទី ហ្សានិត

TY Janith

អនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ
Vice-Presidents of Executive Committee
ការិយាល័យសិក្សាធិការ និងស្នាដៃ
Office of Studies and Researches 
ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស
Office of Administrative

 

ការិយាល័យហិរញ្ញិក
Office of Treasury 

កញ្ញា ដៀប ចាន់សុភា

DIEP Chan Sophea

ការិយាល័យកម្មវិធី
Office of Programme Planning
ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
Office of Public Relations
 
សមាជិកទទួលការងារវេបសាយ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា

លោក នាក់ រតនា

NEAK Ratana

 

 

Instagram