សាលាត្រាជូ

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិមានសមាសភាពដូចខាងក្រោមនេះ៖

ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ
President of Executive Committee

លោក ទី ហ្សានិត

TY Janith

អនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ
Vice-Presidents of Executive Committee
ការិយាល័យសិក្សាធិការ និងស្នាដៃ
Office of Studies and Researches 
ការិយាល័យរដ្ឋបាល
Office of Administrative

 

ការិយាល័យហិរញ្ញិក
Office of Treasury 

កញ្ញា ដៀប ចាន់សុភា

DIEP Chan Sophea

ការិយាល័យកម្មវិធី
Office of Programme Planning

លោក ជិន ជ័យាបុត្រ

CHIN Cheyaboddha

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
Office of Public Relations
 

Instagram