<"/> <"/>
លោក ហេង ហៃផេង
លោក ហេង ហៃផេង
សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ, អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៅមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូ
ឯកទេសនីតិព្រហ្មទណ្ឌ

--------------- ៚---------------

ហៃផេងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកនីតិព្រហ្មទណ្ឌពីសាកលវិទ្យាល័យ Toulouse 1 Capitole នៅប្រទេសបារាំងក្រោមអាហារូបករណ៍Eiffelរបស់ក្រសួងការបរទេសបារាំង។ បច្ចុប្បន្នក្រៅពីការងារជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៅមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហៃផេងជាគ្រូបង្រៀននៅថ្នាក់ពិសេសផ្នែកនីតិសាស្ត្រជាភាសាបារាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅទីនោះហៃផេងខ្លួនឯងក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកនីតិសាស្ត្រជាភាសាបារាំងផងដែរ។ ហៃផេងអាចប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសចំនួនពីរគឺភាសាបារាំង និងអង់គ្លេស។