លោក Laurent MESMANN
លោក Laurent MESMANN
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសាលាត្រាជូ
--------------- ៚---------------

លោក Laurent MESMANN បច្ចុប្បន្ន ជាទីប្រឹក្សាពិសេសនៃឯកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ទទួលបន្ទុកកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិតាំងពីឆ្នាំ 2008។ លោក Laurent MESMANN បានធ្វើការជាមួយក្រសួងការបរទេសបារាំង និងបានគ្រប់គ្រងគម្រោងច្បាប់សម្រាប់ធនាគារពិភពលោក (World Bank) សហភាពអឺរ៉ុប (EU) និងបណ្តាញអភិវឌ្ឍន៍សកល (Global Development Network)។ ការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយគឺជាចំណុចស្នូលនៃការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន។

Mr. Laurent MESMANN is Special Advisor to the Rector of the Royal University of Law and Economics and in charge of international legal programs since 2008. Laurent MESMANN has been working with the French Ministry of Foreign Affairs and managed legal projects for the World Bank, the European Union and Global Development Network. Transmitting legal knowledge to young generations is at the core of his daily work.