លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង
លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តសមាគមសាលាត្រាជូ
--------------- ៚---------------

លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង កើតនៅឆ្នាំ១៩៥២ នៅក្នុងខេត្តកណ្តាល។ លោកបណ្ឌិតបានបញ្ចប់​បរិញ្ញាប័ត្រ​ច្បាប់ពីមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្តភ្នំពេញនៅឆ្នាំ១៩៧៤។ បន្ទាប់មក លោកបណ្ឌិតបាន​បញ្ចប់ថា្នក់​អនុបណ្ឌិត​ច្បាប់អន្តរជាតិនៅឆ្នាំ១៩៧៦ នៅប្រទេសបារាំង និងទទួលបានបណ្ឌិតច្បាប់ថ្នាក់រដ្ឋពីសាកលវិទ្យាល័យ ស៊របោន (SORBONNE) ក្រុងប៉ារីស នៅឆ្នាំ១៩៨០។

លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង ធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅ​ប្រទេសបារាំងដោយ​គ្រប់គ្រងលើ​បុគ្គលិកចំនួន ៥២០ នាក់ ពីឆ្នាំ១៩៨១ ដល់ឆ្នាំ១៩៩០។ បន្ទាប់មកពី​ឆ្នាំ១៩៩០ ដល់ ឆ្នាំ១៩៩៣ លោកបាន​បម្រើ​ការងារជាអធិការត្រួតពិនិត្យ​នៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបារាំង។

លោកជាអតីតនិស្សិតសាលាជាតិចៅក្រមបារាំង។ លោកបណ្ឌិតជាចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ពីឆ្នាំ១៩៩៦ ដល់ ឆ្នាំ១៩៩៨។ ពីឆ្នាំនេះ រហូតដល់ឆ្នាំ២០០៥ លោកបណ្ឌិតក៍ជាប្រធានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌផង (៥០%) និង​ជា​ចៅក្រមផ្នែករដ្ឋប្បវេណីផ្សេងៗផង ដូចជាក្នុងវិស័យ៖ សំណងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះ - សហគ្រាស និង​ក្រុមហ៊ុនក្ស័យធន - ធានារ៉ាប់រង- សាងសង់អាគារ - កិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ - សិទ្ធិជនបរទេស។ ពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់បច្ចុប្បន្ន ជាប្រធានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌបារាំង (១០០%)។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៦ ដល់បច្ចុប្បន្ន សកម្មភាព​ក្រៅពីការកាត់ក្តី (នៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី និងតំណាងរាស្រ្ត តំណាងស្រុក ជាអាទិ៍) គឺប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ និងជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ចុះសង្កេតការណ៍តាម​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត ឃុំ-ស្រុក។

ទាក់ទងនឹងផ្នែកគរុកោសល្យ ពីឆ្នាំ១៩៩០ ដល់ឆ្នាំ១៩៩១ លោកបណ្ឌិត ឆាយ​​ ហុកផេង គឺជា​គ្រូបង្ហាត់បង្ហាញ វិធីសាស្រ្ត​ប្រើប្រាស់​ហិរញ្ញវត្ថុ ឃុំ-ស្រុក និងពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ២០០៦ នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ និងច្បាប់​ព្រហ្មទណ្ឌ ដល់​បេក្ខជនប្រឡងចូលសាលាជាតិចៅក្រមនិងសាលាក្រឡាបញ្ជីនៅ​ប្រទេសបារាំង។