ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ បាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី «ចៅក្រម ចំកណ្តាល»