អត្ថបទ៖ ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន៖ សង្ខេប និង យោបល់

អត្ថបទ៖ ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន៖ សង្ខេប និង យោបល់

ដោយ មាស បូរ៉ា, 25-10-2016, 10:05 AM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

បុគ្គល មិនអាចរួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើខុសច្បាប់ជាធរមាន ដោយផ្អែក​លើការ​អះ​អាង​ថា ខ្លួនមិនបានដឹងថាមានច្បាប់ចែងហាមឃាត់ទង្វើនោះទេ។ ការដឹងច្បាប់ ជាយន្តការការពារប្រឆាំងនឹងការ បំពារបំពានជាយថាហេតុដោយបុគ្គល ឬអាជ្ញាធរណាមួយ។ ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ពិតជាពិសេស ដែលមាតាបិតាត្រូវដឹង ពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុត្រាបុត្រីរបស់អ្នក ដែលជា អនីតិជន ហើយអាចជួយពួកគេដោយអន្លើ ក្នុងករណីពួកគេបានប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ។

សូមអានបន្តនៅទីនេះ

លោកអ្នកអាចទាញយកច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន​ជាPDF នៅទីនេះ