ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ៣​ និងលេខ៤ សប្តាហ៍ទី៣ និងទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ៣​ និងលេខ៤ សប្តាហ៍ទី៣ និងទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

ដោយ Sala Traju Admin, 28-11-2016, 05:48 PM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ៣និង៤ សប្តាហ៍ទី៣ និង​ទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ សាលាត្រាជូសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោក ទី ហ្សានិត ប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូ និងជាសារការីនៃមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការសរសេរបទវិចារណកថាសម្រាប់សប្តាហ៍ទាំងពីរនេះ។

ទាញយកជាPDF នៅទីនេះ

Instagram