"/> "/>
បទបង្ហាញស្ដីពី «យន្តការតុលាការអន្តរជាតិស្តីពីការពារសិទ្ធិមនុស្ស»

បទបង្ហាញស្ដីពី «យន្តការតុលាការអន្តរជាតិស្តីពីការពារសិទ្ធិមនុស្ស»

ដោយ ផល ពិសាល, 10-12-2016, 03:17 PM , ប្រភេទ : បទបង្ហាញថ្មី

#ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តជាតិ
នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការសាលាត្រាជូ លោក ផល ពិសាល បេក្ខជនបណ្ឌិត និងសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច បានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពី «យន្តការតុលាការអន្តរជាតិស្តីពីការពារសិទ្ធិមនុស្ស»  ដល់សិស្សនិស្សិតកម្មសិក្សា។