តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ក្នុងបរិបទនៃការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសរុស្សី ចេញពីរដ្ឋហត្ថលេខីនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម

តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ក្នុងបរិបទនៃការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសរុស្សី ចេញពីរដ្ឋហត្ថលេខីនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម

ដោយ ឡុង សារ៉ាពេជ្រ, 29-12-2016, 04:42 PM , ប្រភេទ : ជំនួយស្មារតី

ព្រឹត្តការណ៍ស្តីពីការប្រកាសដកខ្លួនទៅថ្មីៗ របស់ប្រទេស​រុស្សីជាប្រទេស ហត្ថលេខី​នៃលក្ខន្តិកៈ​ទីក្រុងរ៉ូម ស្តីពីការបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ (International Criminal Court : ICC) និង​ក្រោយពីមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់​ពីសំណាក់ប្រទេសនានាដែលជាសមាជិក ទៅលើតុលាការនេះ ធ្វើឲ្យយើង​ចោទជាសំណួរអំពីប្រសិទ្ធភាព នៃយន្តការច្បាប់​ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និង អនាគតនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌលំដាប់​ពិភពលោកមួយនេះ​។​

សូមទាញយកជា PDF នៅទីនេះ