ដំណើរការវិវត្តន៍នៃសិទ្ធិការពារខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ បរិបទទូទៅ និងការឃាត់ខ្លួន

ដំណើរការវិវត្តន៍នៃសិទ្ធិការពារខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ បរិបទទូទៅ និងការឃាត់ខ្លួន

ដោយ អ៊ី ម៉ាណូកា, 10-03-2017, 10:50 AM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

សិទ្ធិការពារខ្លួន ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ និងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ផ្តល់ឲ្យភាគីនៅក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ ដែលជាពិសេសផ្តោតសំខាន់លើជនល្មើស ដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការស្វែងរកការពិត និងអាចទទួលបានការជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌។​ ក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ​ និងសិទ្ធិនយោបាយ​ និងលិខិតតូបករណ៍អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនោះ ប្រទេសកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចគោរព ការពារ និងលើកស្ទួយសិទ្ធិការពារខ្លួន ហើយដែលសិទ្ធិនេះមានចែងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា​ និងច្បាប់ពិសេសដទៃទៀត ដូចជាច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនជាដើម។

សូមអានបន្តដោយ ចុចនៅទីនេះ