ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ៣៣ សប្តាហ៍ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ៣៣ សប្តាហ៍ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ Sala Traju Admin, 20-06-2017, 06:51 PM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ៣៣ សប្តាហ៍ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។សាលាត្រាជូសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ  លោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា ស្ថាបនិក និងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមេធាវី S.V.P និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសមាគមសាលាត្រាជូ ចំពោះកិច្ចសហការក្នុងការចងក្រងព្រឹត្តិបត្រនេះឡើង។

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ 

៚ ស្វែងរកព្រឹត្តិបត្រលេខមុនៗ ចុចនៅទីនេះ

៚ ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានពត៌មាន  ចុចនៅទីនេះ 

Instagram