វាក្យស័ព្ទច្បាប់៖ ភតិសន្យា

វាក្យស័ព្ទច្បាប់៖ ភតិសន្យា

ដោយ Sala Traju Admin, 30-11-2017, 09:55 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សូមមើល ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧

មាត្រា ៥៩៦.-និយមន័យនៃភតិសន្យា
១-ភតិសន្យា សំដៅទៅលើកិច្ចសន្យាមួយ ដែលភាគីម្ខាង ឱ្យភាគីម្ខាងទៀតប្រើ ប្រាស់ និង អាស្រ័យផល ពីវត្ថុណាមួយ ដោយយកថ្លៃ ។
២-វត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃភតិសន្យា មានចលនវត្ថុ និង អចលនវត្ថុ ។

សូមមើល វាក្យស័ព្ទច្បាប់ ចុចនៅទីនេះ

Instagram