រីករាយជាមួយនឹងសមិទ្ធផលសង្ខេបសាលាត្រាជូ ឆ្នាំ២០១៧ #TrueFact 
សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រ ពីសំណាក់ប្រិយមិត្តទាំងអស់"/>
សមិទ្ធផលសង្ខេបសាលាត្រាជូ ឆ្នាំ២០១៧ #TrueFact

សមិទ្ធផលសង្ខេបសាលាត្រាជូ ឆ្នាំ២០១៧ #TrueFact

ដោយ Sala Traju Admin, 02-01-2018, 11:23 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

រីករាយជាមួយនឹងសមិទ្ធផលសង្ខេបសាលាត្រាជូ ឆ្នាំ២០១៧ #TrueFact 
សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រ ពីសំណាក់ប្រិយមិត្តទាំងអស់។

រីករាយឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០១៨!
សូមឆ្នាំថ្មី នាំមកនូវជោគជ័យថ្មី!

Happy New Year 2018!
Joyeux Nouvel An 2018!

Instagram