ជំនួយស្មារតី៖ និយមន័យ និងការចុះបញ្ជីហ៊ីប៉ូតែកនៅកម្ពុជា

ជំនួយស្មារតី៖ និយមន័យ និងការចុះបញ្ជីហ៊ីប៉ូតែកនៅកម្ពុជា

ដោយ ម៉ៅ សិលា, 17-01-2018, 10:24 AM , ប្រភេទ : ជំនួយស្មារតី

ដោយ​បច្ចុប្បន្ននេះ​​​ យើងអាច​សង្កេតឃើញថា​ ក្នុង​ចំណោមសិទ្ធិទាំង​ ០៥ ខាងលើ​ ​ហ៊ីប៉ូតែ​ក ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ច្រើនជាង​គេ​ គឺ​ទាំងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថាន​​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​ ជំនួយស្មារតីខាងក្រោមនេះ​នឹង​ជួយឲ្យ​អ្នកអាន​បានយល់ដឹង​ជាសង្ខេបពីនិយមន័យ​នៃ​​ហ៊ីប៉ូតែក និងការចុះបញ្ជី​ហ៊ីប៉ូតែក ដែល​កំពុងអនុវត្ត​​នាពេលបច្ចុប្បន្ន​នៅប្រទេស​កម្ពុជា ហើយ​ក៏​សម្រាប់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រតិបត្តិការ​ប្រាតិភោគ​ហ៊ីប៉ូតែក​នេះ​​ផង​ដែរ។

ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ