បាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី «ចៅក្រម ចំកណ្តាល»

បាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី «ចៅក្រម ចំកណ្តាល»

ដោយ Sala Traju Admin, 07-02-2018, 06:02 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

មកដល់ថ្មី

បាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី «ចៅក្រម ចំកណ្តាល» ដោយ លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុក ផេង ប្រធានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌបារាំង និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទយាសាស្ត្រសាលាត្រាជូ។

ជួបគ្នាថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅសហសាល B សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ៖ https://goo.gl/V53u5G

Instagram