អត្ថបទថ្មី៖ ចៅក្រមចំកណ្តាល

អត្ថបទថ្មី៖ ចៅក្រមចំកណ្តាល

ដោយ Sala Traju Admin, 05-03-2018, 06:24 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

អត្ថបទនេះ ត្រូវបានសម្រឹតសម្រាំងជាពិសេស ដោយលោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុក ផេង ប្រធានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌបារាំង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សមាគមសាលាត្រាជូ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបាឋកថាសាធារណៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។

៚ សូមទាញយកជា PDF នៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកអតក្ថបទផ្សាយដទៃទៀត ចុចនៅទីនេះ