ជំនួយស្មារតី ៖ ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ

ជំនួយស្មារតី ៖ ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ

ដោយ ជា អៀកងួន, 07-06-2018, 09:07 AM , ប្រភេទ : ជំនួយស្មារតី

ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីគឺ ជាកិច្ចការមូយដ៏ចម្បងនៃគោលនយោបាយដីធ្លីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការគ្រប់គ្រង រៀបចំ ប្រើប្រាស់ និងបែងចែកដីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព និងដើម្បីជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការដោះស្រាយ និងទប់ស្កាត់វិវាទដីធ្លីនៅទូទាំងប្រទេស។ ការចុះបញ្ជីដីធ្លីចែកចេញជា ០២ ប្រភេទ៖ “ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ” និង “ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ”។ ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ មានគោលបំណងចុះបញ្ជីរាល់អចលនវត្ថុទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ។ ខាងក្រោមនេះគឺជា អត្ថបទជំនួយស្មារតីថ្មី ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង គំនូសបំព្រួញស្តីពីដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ៖

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ

៚ ទាញយកអត្ថបទច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ ចុចនៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកជំនួយស្មារតីដទៃទៀត ចុចនៅនីនេះ