កម្រិតភស្តុតាង និងបន្ទុកនៃភស្តុតាង ក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ

កម្រិតភស្តុតាង និងបន្ទុកនៃភស្តុតាង ក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ

ដោយ មាស បូរ៉ា, 25-07-2018, 04:24 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

ក្នុងការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីណាមួយ ចៅក្រមសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារ ផ្អែកលើភស្តុតាង។ ភស្តុតាង មាន​ច្រើនប្រភេទ មានកម្រិត និងបន្ទុកនៃភស្តុតាង ដែលមេធាវី ចៅក្រមត្រូវដឹង និងអនុវត្តតាម ដើម្បីឱ្យសេចក្តីសម្រេចខ្លួនសមស្រប និងប្រកបដោយយុត្តិធម៌។ ផ្អែកតាមភស្តុតាង ចៅក្រម​អាច​ដាក់ទោស ពន្ធនាគារធ្ងន់ ឬស្រាល។ វានឹងមិនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេ ប្រសិនបើ អ្នកប្រព្រឹត្តពិត​ជាបាន​ប្រព្រឹត្ត។ ផ្ទុយទៅវិញ វានឹងមានគ្រោះ និងហានិភ័យខ្លាំងប្រសិនបើកាត់ទោសអ្នកមិន​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ខុស ដាក់ពន្ធនាគារ ដោយសារភស្តុតាងខុស។

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ