អស់បញ្ហាជាមួយការស្វែងរកនិយមន័យពាក្យច្បាប់ជាមួយគម្រោង វាក្យស័ព្ទច្បាប់ ជាបីភាសា របស់សាលាត្រាជូ"/>
វាក្យស័ព្ទច្បាប់៖ ៤០០ ពាក្យបន្ថែមថ្មី

វាក្យស័ព្ទច្បាប់៖ ៤០០ ពាក្យបន្ថែមថ្មី

ដោយ Sala Traju Admin, 20-08-2018, 04:35 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

អស់បញ្ហាជាមួយការស្វែងរកនិយមន័យពាក្យច្បាប់ជាមួយគម្រោង វាក្យស័ព្ទច្បាប់ ជាបីភាសា របស់សាលាត្រាជូ។

ក្រុមការងារទើបតែបន្ថែម ៤០០ ពាក្យ ដែលដកស្រង់ចេញពីអនុក្រឹត្យ និងប្រកាសថ្មីៗ ។ សរុបយើងមាន ១៤៨១ ពាក្យ។

ងាយស្រួយដោយគ្រាន់ វាយ 👉 www.salatraju.com/lexique 
ហើយវាយពាក្យដែលចង់រក នៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកពាក្យគន្លឹះ លោកអ្នក នឹងទទួលបានទិន្នន័យជាច្រើន ។

តោះមកស្វែងរកពាក្យច្បាប់ទាំងអស់គ្នា។ 
ប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ។

Instagram