អបអរសាទរខួប ២៥ ឆ្នាំ ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អបអរសាទរខួប ២៥ ឆ្នាំ ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយ Sala Traju Admin, 24-09-2018, 05:25 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

អបអរសាទរខួប ២៥ ឆ្នាំ ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  (២៤  កញ្ញា ១៩៩៣ ​- ២៤ កញ្ញា ២០១៨)

សូមរីករាយ និងទាញយក បទបង្ហាញស្ដីពី «រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩៣៖ ការវិវឌ្ឍសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ»​ ដោយលោក ម៉ៅ សិលា អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ។ 
៚ ទាញយកជា PDF៖​ http://bit.ly/2zqgRVR

Instagram