សូមថ្លែងអំណរគុណក្រុមការងាររៀបរៀងព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍

សូមថ្លែងអំណរគុណក្រុមការងាររៀបរៀងព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍

ដោយ Sala Traju Admin, 27-09-2018, 11:14 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះក្រុមការងាររៀបរៀងព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្ត និងបានបំពេញភារកិច្ច យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការចូលរួម សម្របសម្រួល ចងក្រង រៀបរៀងព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ រហូតទទួលបានការគាំទ្រ និងជោគជ័យ។ នារយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះ ក្រុមការងារបានចងក្រង និងរៀបរៀង ៩៨ ព្រឹត្តិបត្រ ដែលអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ។

👉 ស្វែងរកព្រឹត្តិបត្តគ្រប់លេខ៖ http://salatraju.com/Publications/E-Legal%20Update

Instagram