សមាគមសាលាត្រា ចូលរួមពិព័រណ៍សិក្សាឆ្នាំ២០១៨

សមាគមសាលាត្រា ចូលរួមពិព័រណ៍សិក្សាឆ្នាំ២០១៨

ដោយ Sala Traju Admin, 23-12-2018, 07:12 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយការអាននិងការសរសេរថ្មី សមាគមសាលាត្រាជូរីករាយចូលរួមពិព័រសិក្សាឆ្នាំ២០១៨ ដោយមានស្តង់លេខ ២០ (ជាប់សហសាល A) ក្នុងសាលា RULE ពីថ្ងៃទី ០៧~០៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ តាមរយៈការដាក់តាំងបង្ហាញនូវស្នាដៃរបស់សមាគមផ្ទាល់។
 

Instagram