ស្នាដៃបោះពុម្ភថ្មី៖ តុងទីន

ស្នាដៃបោះពុម្ភថ្មី៖ តុងទីន

ដោយ លី វ៉ុង, 23-12-2018, 07:51 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

 

មកដល់ថ្មី! សៀវភៅសិក្សាច្បាប់ថ្មីស្តីពី #តុងទីន (#Tontine)ដោយ លោក លី វ៉ុង សមាជិកស្ថាបនិកនៃសាលាត្រាជូ។ មិត្តអ្នកអានអាចស្វែងរកបាននៅក្នុងកម្មវិធីពិពណ៌សៀវភៅនៅ៖
-RULE ពីថ្ងៃទី ០៧~០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨
-បណ្ណាល័យជាតិ ពីថ្ងៃទី ០៧~០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨។