បាឋកថាសាធារណៈ «ការវិវត្តថ្មីៗនៃច្បាប់ការងារ ៖ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា និងប្រាក់អតីតភាពការងារ»

បាឋកថាសាធារណៈ «ការវិវត្តថ្មីៗនៃច្បាប់ការងារ ៖ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា និងប្រាក់អតីតភាពការងារ»

ដោយ Sala Traju Admin, 19-02-2019, 01:52 PM , ប្រភេទ : បាឋកថាសាធារណៈ

មកដល់ថ្មី បាឋកថាសាធារណៈលើកទី១០ របស់សាលាត្រាជូ «ការវិវត្តថ្មីៗនៃច្បាប់ការងារ៖ ប្រាក់ឈ្មួលអប្បបរមា និង ប្រាក់អតីតភាពការងារ»

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្តិយសនាំជូននូវបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី «ការវិវត្តថ្មីៗនៃច្បាប់ការងារ៖ ប្រាក់ឈ្មួលអប្បបរមា និង ប្រាក់អតីតភាពការងារ» ដោយវាគ្មិនកិត្តិយស ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា Chantola Ly អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសមាគមសាលាត្រាជូ។

📆ម៉ោង ៨ និង ៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

📍សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
សហសាល G

✍️ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមទាក់ទង
០២៣ ៥៤១​ ៥៨៨៨ /០៧៨ ២៩៧ ១៧១ / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧

***សូមរួសរាន់ឡើង ព្រោះកន្លែងមានកំណត់ (១៥០​ កន្លែង)

Instagram