បទបង្ហាញស្ដីពី«តួនាទីសារការី ក្នុងករណីសន្ដតិកម្ម»

បទបង្ហាញស្ដីពី«តួនាទីសារការី ក្នុងករណីសន្ដតិកម្ម»

ដោយ Sala Traju Admin, 27-05-2019, 08:14 PM , ប្រភេទ : បាឋកថាសាធារណៈ

បទបង្ហាញស្ដីពី«តួនាទីសារការី ក្នុងករណីសន្ដតិកម្ម» ដោយលោកសារការី កាន់ សុទ្ធប៉ូលីន សាស្រ្ដាចារ្យច្បាប់ និងជាអនុប្រធានមន្ទីរសារការីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដ និងវិទ្យាសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច

ទាញយកជាPDF ចុចនៅទីនេះ 

Instagram