បាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី«ឧក្រិដ្ឋកម្ម ៖ ហេតុអ្វីបានជាមានឃាតក និងជនរងគ្រោះ? (ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍...)»

បាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី«ឧក្រិដ្ឋកម្ម ៖ ហេតុអ្វីបានជាមានឃាតក និងជនរងគ្រោះ? (ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍...)»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 05-08-2019, 03:27 PM , ប្រភេទ : បាឋកថាសាធារណៈ

បាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី«ឧក្រិដ្ឋកម្ម ៖ ហេតុអ្វីបានជាមានឃាតក និងជនរងគ្រោះ? (ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍...)»

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយសសូមនាំមកនូវបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី«ឧក្រិដ្ឋកម្ម ៖ ហេតុអ្វីបានជាមានឃាតក និងជនរងគ្រោះ? (ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍...)» ដោយវាគ្មិនកិត្ដិយស លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង ប្រធានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌបារាំង និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ដសាលាត្រាជូ។

📆 មោង ៨ និង ៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
📍សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
សហសាល G

✍️ដើម្បីចុះឈ្មោះគ្រាន់តែ Comment ជាឈ្មោះ និងតួនាទី នៅទីនេះ ឬទាក់ទងទៅកាន់៖
០២៣ ៥៤១  ៥៨៨៨ /០១៦ ៣៦០ ៧៥៧
***សូមរួសរាន់ឡើង ព្រោះកន្លែងមានកំណត់ (១២០  កន្លែង)

 

Instagram