សមាគមសាលាត្រាជូ មានក្ដីសោមនស្ស សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់កញ្ញា សូ សុភូនេតា អតីតកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី៩ ដែលទទួលបានជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ ERASMUS របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប ដើម្បីបន្ដការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសបារាំង។ ក្រុមការងារសាលាត្រាជូទាំងអស់  សូមជូនពរកញ្ញា អោយមាន សុខភាពល្អ និង ទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀត ទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់កញ្ញា ក៏ដូចជា នៅក្នុងបុព្វហេតុលើកកម្ពស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាអោយបានរីកចម្រើនថែមមួយកម្រិតទៀត"/> សមាគមសាលាត្រាជូ មានក្ដីសោមនស្ស សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់កញ្ញា សូ សុភូនេតា អតីតកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី៩ ដែលទទួលបានជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ ERASMUS របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប ដើម្បីបន្ដការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសបារាំង។ ក្រុមការងារសាលាត្រាជូទាំងអស់  សូមជូនពរកញ្ញា អោយមាន សុខភាពល្អ និង ទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀត ទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់កញ្ញា ក៏ដូចជា នៅក្នុងបុព្វហេតុលើកកម្ពស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាអោយបានរីកចម្រើនថែមមួយកម្រិតទៀត"/>
អបអរសាទរ កញ្ញា សូ សុភូនេតា អតីតកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី៩

អបអរសាទរ កញ្ញា សូ សុភូនេតា អតីតកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី៩

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 04-09-2019, 02:34 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ មានក្ដីសោមនស្ស សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់កញ្ញា សូ សុភូនេតា អតីតកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី៩ ដែលទទួលបានជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ ERASMUS របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប ដើម្បីបន្ដការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសបារាំង។ ក្រុមការងារសាលាត្រាជូទាំងអស់  សូមជូនពរកញ្ញា អោយមាន សុខភាពល្អ និង ទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀត ទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់កញ្ញា ក៏ដូចជា នៅក្នុងបុព្វហេតុលើកកម្ពស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាអោយបានរីកចម្រើនថែមមួយកម្រិតទៀត។