អបអរសាទរទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខួប២៦ឆ្នាំ

អបអរសាទរទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខួប២៦ឆ្នាំ

ដោយ Sala Traju Admin, 24-09-2019, 12:04 PM , ប្រភេទ : នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ដើម្បីអបអរសាទរទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខួប​២៦ឆ្នាំ​(២៤ កញ្ញា ១៩៩៣  - ២៤ កញ្ញា ២០១៩) សាលាត្រាជូ បានរៀបចំជា តារាងសង្ខេបឯកសារយោងសំខាន់ៗស្ដីពីនីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា/ Key Bibliographies on Constitutional Law of Cambodia។

គេហទំព័រសំខាន់ៗ៖

Instagram