កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៤

កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៤

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 26-11-2019, 09:36 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការដាក់ពាក្យ ការសម្ភាសនិងធ្វើតេស្ដសមត្ថភាពរួចមក សមាគមជ្រើសរើសបានកម្មសិក្សាការីថ្មី ចំនួន ៥រូប។

សូមអបអរសាទរដល់កម្មសិក្សាការីថ្មី ជំនាន់ទី១៤ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ !

#SalaTraju_InternShip_Programme

Instagram