កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៥

កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៥

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 18-03-2020, 03:58 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

អបអរសាទរដល់កម្មសិក្សាការីថ្មី ជំនាន់ទី១៥  !
______________________
ក្រោយពីបានឆ្លងកាត់ការដាក់ពាក្យ ការសម្ភាសនិងធ្វើតេស្ដសមត្ថភាពរួចមក សមាគមជ្រើសរើសបានកម្មសិក្សាការីថ្មី ចំនួន ៦រូប។

#SalaTraju_InternShip_Programme

Instagram