វាក្យស័ព្ទច្បាប់អេឡិចត្រូនិក « Traju Online Lexicon»

វាក្យស័ព្ទច្បាប់អេឡិចត្រូនិក « Traju Online Lexicon»

ដោយ នាក់ រតនា, 29-06-2020, 11:08 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

នៅផ្ទះអផ្សុកមែនទេ ត្រាជូអាចជួយបាន!
តោះ មកស្វ័យសិក្សា និងស្រាវជ្រាវច្បាប់ជាមួយកម្មវិធីវៃឆ្លាត  វាក្យស័ព្ទច្បាប់អេឡេត្រូនិករបស់សាលាត្រាជូ « Traju Online Lexicon»។ 

អ្នកទាំងអស់គ្នា អាចស្វែងរកពាក្យច្បាប់បានរហូត ១៧៤៨ ពាក្យ ដែលមានប្រភពមកពីបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងច្បាប់ដែលទើបអនុម័តថ្មីៗ ដែលរួមមាន៖ សន្ទានុក្រមច្បាប់ និងកម្មវិធីគោលនយោបាយជាតិ ចំនួន ៦, ព្រះរាជក្រម ចំនួន៣៥, អនុក្រឹត្យ  និងប្រកាស ចំនួន១៩៤។

តោះចាំអង្គាល់ទៀត Download ទាន់នៅ Free ! 
___
កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Traju Lexicon អាចដោនឡូតបាននៅក្នុង៖

App Store:  សូមចុចនៅទីនេះ

Play Store: សូមចុចនៅទីនេះ

ឬ អាចចូលតាមរយៈគេហទំព័រ សូមចុចនៅទីនេះ

Instagram