អបអរសាទរខួប ៤ ឆ្នាំនៃការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់សមាគមសាលាត្រាជូ

អបអរសាទរខួប ៤ ឆ្នាំនៃការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 13-07-2020, 11:45 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

អបអរសាទរខួប ៤ ឆ្នាំនៃការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់សមាគមសាលាត្រាជូ 👏👏👏🎉🎉🎉

៤ ឆ្នាំនៃដំណើរការចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យស្រាវជ្រាវច្បាប់នៅកម្ពុជា

៤ ឆ្នាំនៃវឌ្ឍនភាពសន្សឹមៗនៃសមាគម

៤ ឆ្នាំនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង របស់សមាជិក សមាជិកា

៤ ឆ្នាំនៃការគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្រពីសំណាក់សាធារណជន និស្សិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់

________________________
តើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អ្វីខ្លះពីសាលាត្រាជូ ?