សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ប៉ូ គឹមសាន់ ដែលបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងបទបង្ហាញវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទន់ស្ដីពី «ពិធីការ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច៖ បទពិសោធន៍អនុវត្ដគម្រោងរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ»

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ប៉ូ គឹមសាន់ ដែលបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងបទបង្ហាញវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទន់ស្ដីពី «ពិធីការ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច៖ បទពិសោធន៍អនុវត្ដគម្រោងរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 25-09-2020, 08:27 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ប៉ូ គឹមសាន់ សមាជិកការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស ទទួលបន្ទុកផ្នែកពិធីការ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចសមាគមសាលាត្រាជូ ដែលបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងបទបង្ហាញវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទន់ ស្ដីពី «ពិធីការ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច៖ បទពិសោធន៍អនុវត្ដគម្រោងរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ» ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ