សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ លោកបណ្ឌិត ឆាក់ លឹមឈាង និងលោកបណ្ឌិត ឆាយ សម្បត្ដិ ក្នុងឱកាសដែលលោកទាំងពីរ បានការពារនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតជាប់នៅសាធារណៈរដ្ឋបារាំង

សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ លោកបណ្ឌិត ឆាក់ លឹមឈាង និងលោកបណ្ឌិត ឆាយ សម្បត្ដិ ក្នុងឱកាសដែលលោកទាំងពីរ បានការពារនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតជាប់នៅសាធារណៈរដ្ឋបារាំង

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 06-10-2020, 04:15 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ លោកបណ្ឌិត ឆាក់ លឹមឈាង និងលោកបណ្ឌិត ឆាយ សម្បត្ដិ សមាជិកស្ថាបនិកសមាគមសាលាត្រាជូ ក្នុងឱកាសដែលលោកទាំងពីរ បានការពារនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតប្រកបដោយជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅសាធារណៈរដ្ឋបារាំង។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ