សូមចុចនៅទីនេះ"/> សូមចុចនៅទីនេះ"/>
កិច្ចសន្ទនាច្បាប់ ស្ដីពី«ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកម៉ៅការសាងសង់» សំនួរទី១៖ តើច្បាប់សំណង់មានចែងអំពី ទំនាក់ទំនង និងការទទួលខុសត្រូវរវាងម្ចាស់សំណង់ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត ដែរឬទេ?

សូមអភ័យទោស ការចូលមើលវេបសាយរបស់លោកអ្នក សម្រាប់ថ្ងៃនេះគ្រប់ចំនួនកំណត់!
សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ!
​​ សូមអរគុណ!