កិច្ចសន្ទនាច្បាប់វគ្គទី២ « ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកម៉ៅការសាងសង់»

កិច្ចសន្ទនាច្បាប់វគ្គទី២ « ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកម៉ៅការសាងសង់»

ដោយ Sala Traju Admin, 12-11-2020, 06:02 PM , ប្រភេទ : កិច្ចសន្ទនាច្បាប់

កិច្ចសន្ទនាច្បាប់ « ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកម៉ៅការសាងសង់» រវាងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី លោកមេធាវី ជា អៀកងួន ជាមួយវាគ្មិនកិត្ដិយស លោកស្រីសារការី នៅ សុជាតា។

ក្រោយពីបានយល់អំពីសញ្ញាណទូទៅនៃ ការទទួលខុសត្រូវក្នុងច្បាប់សំណង់ថ្មី ក្នុងវីដេអូវគ្គទី១ រួចមក, នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាច្បាប់វគ្គទី២នេះ យើងទាំងអស់គ្នានឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ប្រភេទនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសាងសង់ ជាពិសេសអ្នកម៉ៅការសំណង់ និង យន្ដការនៃការដោះស្រាយវិវាទក្នុងវិស័យសំណង់។

សូមទស្សនាកិច្ចសន្ទនាច្បាប់វគ្គទី២ នៅខាងក្រោមនេះ៖
👉 តំណក្នុង Youtube: ចុចនៅទីនេះ
👉 តំណសម្រាប់ទាញយកឯកសារ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ នឹងច្បាប់សំណង់៖ ចុចនៅទីនេះ