អត្ថបទស្រាវជ្រាវជ័យលាភី «ទំនួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យសំណង់ ( The Liabilities in the Construction Sector) » កម្មសិក្សាការី ជំនាន់ទី១៦

សូមអភ័យទោស ការចូលមើលវេបសាយរបស់លោកអ្នក សម្រាប់ថ្ងៃនេះគ្រប់ចំនួនកំណត់!
សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ!
​​ សូមអរគុណ!