បណ្ឌិត សៀង ពិកុល

បណ្ឌិត សៀង ពិកុល

បណ្ឌិត សៀង ពិកុល
អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សាលាត្រាជូ
ជំនាញ​ផែ្នកនីតិអន្ដរជាតិឯកជន (បារាំង)
---------------៚---------------

លោកបណ្ឌិត សៀង ពិកុល​​​​​​ ជាសហការី នៃស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំង និងជាសាស្រ្តាចារ្យ​ផែ្នកនីតិសាស្ត្រ​​  នៅសាកលវិទ្យាល័យ Lumière Lyon 2 (ប្រទេសបារាំង)។ លោក បានការពារនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត​ផែ្នកនីតិអន្ដរជាតិឯកជននៅសាកលវិទ្យាល័យ Jean Moulin Lyon 3 (ប្រទេសបារាំង) ។ និក្ខេបបទនេះ​បានពន្យល់បកស្រាយអំពីបច្ចេកទេសកិច្ចសន្យា ​(technique contractuelle) និងទិដ្ឋភាពនៃគម្រោងវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រទេសកម្ពុជា។

Dr. SIENG Pikol is a collaborator of Honorary consulate of Cambodia in France and lecturer at University of Lumière Lyon 2 (France). He holds a Ph.D from University of Jean Moulin Lyon 3, specialised in private international law. His thesis studied about contractual technique and different aspects of investment projects in infrastructure in Cambodia.