អបអរសាទរ លោក​ ចាន់ សុខហៃ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 23-05-2017, 09:01 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះ លោក​ ចាន់ សុខហៃ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ ដែលបានបញ្ជប់ដោយជោគជ័យ ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​ Business and Finance law ពីសាកលវិទ្យាល័យ The George Washington University Law School នៅ Washington D.C, សហរដ្ឋអាមេរិក។

Instagram