បទបង្ហាញស្តីពី ទីផ្សារមូលបត្រ ដោយលោក ឃឹម ឧត្តម

បទបង្ហាញស្តីពី ទីផ្សារមូលបត្រ ដោយលោក ឃឹម ឧត្តម

ដោយ Sala Traju Admin, 22-07-2017, 02:42 PM , ប្រភេទ : បទបង្ហាញថ្មី

នាថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ឃឹម ឧត្តម សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ បានរៀបចំបទបង្ហាញស្តីពី «ទីផ្សារមូលបត្រ» ជូនចំពោះនិស្សិតកម្មសមាគម នៅទីស្នាក់ការសាលាត្រាជូ។