អត្ថបទគតិយុត្តចងក្រង៖ ច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ

អត្ថបទគតិយុត្តចងក្រង៖ ច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ

ដោយ ចក សម្បត្តិ, 21-12-2017, 06:09 PM , ប្រភេទ : កម្រងអត្ថបទគតិយុត្ត

ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/១១៩៧/០៧ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៧។ ច្បាប់នេះត្រូវបាន​ធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី ដោយ ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៣១៧/០០៣ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។ បន្ទាប់មក ច្បាប់ដដែលនេះ ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី ដោយ ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ដែល​ត្រូវ​​បាន​ប្រកាស​ឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៧១៧/០០៧ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

សូមទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ