តុលាការគ្រួសារនៃប្រទេសជប៉ុន៖ ករណីសិក្សាអំពី យុត្តិធម៌អនីតិជន

សូមអភ័យទោស ការចូលមើលវេបសាយរបស់លោកអ្នក សម្រាប់ថ្ងៃនេះគ្រប់ចំនួនកំណត់!
សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ!
​​ សូមអរគុណ!