បទបង្ហាញស្ដីពី«ការដោះស្រាយការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា តាមយន្ដការឯកជន និងរដ្ឋបាល»

បទបង្ហាញស្ដីពី«ការដោះស្រាយការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា តាមយន្ដការឯកជន និងរដ្ឋបាល»

ដោយ Sala Traju Admin, 13-07-2019, 07:58 AM , ប្រភេទ : សិក្ខាសាលា

បទបង្ហាញស្ដីពី«ការដោះស្រាយការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា តាមយន្ដការឯកជន និងរដ្ឋបាល» ដោយលោកស្រី ងន រតនា ជាបណ្ឌិតនីតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃសាកលវិទ្យាល័យ Lyon 3 (បារាំង) ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ជាន់ខ្ពស់ការិយាល័យមេធាវីប៊ុន និងសហការី ជាសាស្រ្ដាចារ្យច្បាប់ និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

៚ សូមទាញយកជា PDF នៅទីនេះ https://drive.google.com/…/16GgBiy3KyYOUZqWedsFxYk5ADE…/view