អត្ថបទនៃបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី «ឧក្រិដ្ឋកម្ម៖ហេតុអ្វីបានជាមានឃាតក និងជនរងគ្រោះ? (ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍...)»

អត្ថបទនៃបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី «ឧក្រិដ្ឋកម្ម៖ហេតុអ្វីបានជាមានឃាតក និងជនរងគ្រោះ? (ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍...)»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 02-09-2019, 10:21 AM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

អត្ថបទនេះ ត្រូវបានសម្រឹតសម្រាំងជាពិសេស ដោយលោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង អតីតប្រធានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌបារាំង និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ដរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ ដែលបានរៀបចំឡើងក្នុងក្របខណ្ឌនៃបាឋកថាសាធារណៈ ស្ដីពី«ឧក្រិដ្ឋកម្ម៖ហេតុអ្វីបានជាមានឃាតក និងជនរងគ្រោះ? (ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍...)» កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដ និងវិទ្យាសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច។

៚ សូមទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ