សមាគមសាលាត្រាជូ មានក្ដីសោមនស្ស សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់កញ្ញា សូ សុភូនេតា អតីតកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី៩ ដែលទទួលបានជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ ERASMUS របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប ដើម្បីបន្ដការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសបារាំង។ ក្រុមការងារសាលាត្រាជូទាំងអស់  សូមជូនពរកញ្ញា អោយមាន សុខភាពល្អ និង ទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀត ទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់កញ្ញា ក៏ដូចជា នៅក្នុងបុព្វហេតុលើកកម្ពស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាអោយបានរីកចម្រើនថែមមួយកម្រិតទៀត"/> សមាគមសាលាត្រាជូ មានក្ដីសោមនស្ស សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់កញ្ញា សូ សុភូនេតា អតីតកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី៩ ដែលទទួលបានជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ ERASMUS របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប ដើម្បីបន្ដការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសបារាំង។ ក្រុមការងារសាលាត្រាជូទាំងអស់  សូមជូនពរកញ្ញា អោយមាន សុខភាពល្អ និង ទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀត ទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់កញ្ញា ក៏ដូចជា នៅក្នុងបុព្វហេតុលើកកម្ពស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាអោយបានរីកចម្រើនថែមមួយកម្រិតទៀត"/>
អបអរសាទរ កញ្ញា សូ សុភូនេតា អតីតកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី៩

សូមអភ័យទោស ការចូលមើលវេបសាយរបស់លោកអ្នក សម្រាប់ថ្ងៃនេះគ្រប់ចំនួនកំណត់!
សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ!
​​ សូមអរគុណ!