អាវុធចល័ត ឬមឈូសចល័ត ៖ ប្រព័ន្ធនិន្នាការពាក់ព័ន្ធច្បាប់ចរាចរណ៍នៃប្រទេសជប៉ុន

សូមអភ័យទោស ការចូលមើលវេបសាយរបស់លោកអ្នក សម្រាប់ថ្ងៃនេះគ្រប់ចំនួនកំណត់!
សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ!
​​ សូមអរគុណ!