សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជូនចំពោះលោក ម៉ៅ សិលា ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញ «ស្ដីពីច្បាប់គោលទាំងបី ក្នុងវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជា»

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជូនចំពោះលោក ម៉ៅ សិលា ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញ «ស្ដីពីច្បាប់គោលទាំងបី ក្នុងវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជា»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 10-09-2020, 04:51 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជូនចំពោះលោក ម៉ៅ សិលា សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិ និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងនៃសមាគមសាលាត្រាជូ ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញ «ស្ដីពីច្បាប់គោលទាំងបី ក្នុងវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជា» កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅស្នាក់ការសមាគមសាលាត្រាជូ ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។