សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជូនចំពោះលោក ចក សម្បត្ដិ ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពី «អនីតិសង្វាស»

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជូនចំពោះលោក ចក សម្បត្ដិ ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពី «អនីតិសង្វាស»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 10-09-2020, 05:00 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជូនចំពោះលោក ចក សម្បត្ដិ ជាអនុប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូដែលបានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពី «អនីតិសង្វាស» នៅស្នាក់ការសមាគមសាលាត្រាជូ ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ