សូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោក យូ សុបិន្ដ ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋាន ស្ដីពី «របៀបចងក្រង និងតាក់តែងអត្ថបទស្រាវជ្រាវកម្មសិក្សា»

សូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោក យូ សុបិន្ដ ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋាន ស្ដីពី «របៀបចងក្រង និងតាក់តែងអត្ថបទស្រាវជ្រាវកម្មសិក្សា»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 11-09-2020, 04:06 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោក យូ សុបិន្ដ អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ធនធានមនុស្ស និងជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិ ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋាន ស្ដីពី «របៀបចងក្រង និងតាក់តែងអត្ថបទស្រាវជ្រាវកម្មសិក្សា» ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ