សូមចុចនៅទីនេះ"/> សូមចុចនៅទីនេះ"/>
សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ផល ពិសាល ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានស្ដីពី «វិធីសាស្រ្ដស្រាវជ្រាវច្បាប់ ៖ ស្វែងរកប្រភពឯកសារ និងតាក់តែងអត្ថបទស្រាវជ្រាវ»

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ផល ពិសាល ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានស្ដីពី «វិធីសាស្រ្ដស្រាវជ្រាវច្បាប់ ៖ ស្វែងរកប្រភពឯកសារ និងតាក់តែងអត្ថបទស្រាវជ្រាវ»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 11-09-2020, 04:15 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ផល ពិសាល គ្រូបង្រៀនច្បាប់ និងជាអនុប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូ ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានស្ដីពី «វិធីសាស្រ្ដស្រាវជ្រាវច្បាប់ ៖ ស្វែងរកប្រភពឯកសារ និងតាក់តែងអត្ថបទស្រាវជ្រាវ» ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។
👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ